Èíôîðìàöèîííî - ïîçíàâàòåëüíûé èíòåðíåò ðåñóðñ
Ïîäåëèòüñÿ ñ äðóçüÿìè
» : 13

:
» [ IP] 20:01:16
//
» 46.229.168.130 20:01:14
//component/com...
» 46.229.168.143 20:01:10
//component/use...
» 46.229.168.136 20:01:06
//admin/images/...
» 46.229.168.138 20:01:01
//admin//i...
» 54.36.148.72 20:00:59
//admin//i...
» 46.229.168.146 20:00:54
//component/use...
» 46.229.168.140 20:00:51
//component/use...
» 46.229.168.131 20:00:46
//component/use...
» 46.229.168.151 20:00:39
//admin/site_ma...
3 -

» : 3,021
» : Hattab
Ïîìîùü ñàéòó
:
:  
Ïðèíöèïèàëüíûå ñõåìû, ìàíóà Ïðîøèâêè, Ñåðâèñ - Ìàíóàëû, Г
: (: 0 )  
» Hitachi L32N05A ïðîøГ... Ïðîøèâêè, Ñåðâèñ - Ìàíóàëû, Г stefani 1 17-10-2017 14:43
 
 
Hitachi L32N03A ïðîøèâêà
   #1
08-06-2018 13:38


Ïîëüçîâàòåëü


: 76
: 18
() 9

: 30.12.14
: 1385
: 6

: 0


Hitachi L32N03A
Ñîñòàâ:
Main Board - 5800-a8d80e-d060
Ïðîöåññîð - 7668LF
FLASH - 25X80
Ïàíåëü - LC320WXN(SC)(A1)
Г’ГѕГ­ГҐГ° - TDQ-6T2/T12B6CWA
Èíâåðòîð - 6632L-0624A

Ðàáî÷àÿ ïðîøèâêà äëÿ 25Õ80, ñ÷èòàíà ñ ðàáî÷åãî òâ.
stefani :
hitas...rar [ ] [342.94, 0 ()]
stefani :


[53.37]

() stefani, 08-06-2018 13:41
 Offline
 
: 1 (: 0, : 1)

« | »
: